تحریر دفاتر قانونی

طبق روال عادی و معمول تحریر دفاتر قانونی، مالیات شرکت به صورت خود اظهاری اعمال می شود اما اگر مالیات اعلام شده و مدارک ارسال طبق مقررات و قانون امور مالیاتی نباشد، بر اساس بررسی های دقیق تحریر دفاتر قانونی مالیات شرکت را به طور علی الراس اعلام می شود.

قانون ثبت شده در ماده 6 قانون تجارت (ق.ت) از دفتر کل، دارایی، کپیه و دفتر روزنامه که تمامیِ تاجران برای حل مسائل تجاری و اقتصادی خود استفاده می کنند و طبق قانون 14 قانون تجارت (ق.ت) در شرایطی که طبق روال و مقررات این ماده انجام بشود بین تاجران و امور تجاری سندیت دارد و دارای ارزش قانونی بوده و در غیر این صورت برای صاحب آن معتبر نیست و بر علیه آن است.

دفاتر قانونی

دفتر روزنامه

طبق ماده 3 آیین نامه امور مالیاتی، دفتر روزنامه جهت ثبت دقیق امور مالیاتی شرکت ها باید ایجاد گردد، به نوعی دیگر و ساده تر تمام اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت ها تمام مراحل حسابداری خود اعم از خرید و فروش، بدهکاری و بستانکاری، دیون، ظهرنویسی و تمام مطالبات خود را به زمان دقیق جهت تنظیم صورتحساب سالیانه و اعلام سود و زیان بایستی در دفتر روزنامه ثبت کنند.

درخواست یک تماس رایگان

 

دفتر کل

طبق ماده 8 آیین نامه امور مالیاتی و قانون تجارت دفتر کل برای ثبت تمام معامله های اشخاص حقیقی و حقوقی لازم به اختیار است، به طوری که شرکت موظف هستند حداقل هفته ای یکبار تمامیِ مطالبات به ترتیب وقوع و هر کدام را در صفحه ای جداگانه به طور خلاصه وارد کنند.

به نوعی دفتر کل تقریبا مشابه به دفتر روزنامه می باشد، اما در دفتر کل نویسنده موظف است تمام معاملات و مطالبات را طبق تاریخ وقوع و به ترتیب وارد کند.

دفتر دارایی

طبق ماده 9 قانون تجارت امور مالیاتی کشور دفتر دارایی جهت وارد کردن تمامیِ دارایی های منقول و غیر منقول و دین و دیون و مطالبات انجام شده و انجام نشده یک سال اخیر شرکت ها به ترتیب تاریخ و با جزئیات باید اعمال گردد. لازم به ذکر است این دفتر باید تا تاریخ 15 فروردین هر سال ثبت و امضا گردد و به اتمام برسد.

دفتر کپیه

طبق ماده 10 قانون تجارت امور مالیاتی کشور، دفتر کپیه جهت ثبت و ضبط تمام صورت حساب های به دست آمده اشخاص حقیقی و حقوقی طبق تاریخ وقوع ان بایستی اعمال گردد، تمام مخابرات و مراسلات وارده و صادره ی انجام شده باید بر طبق تاریخ و زمان دقیق وارد گردد، و طبق تبصره ی این ماده از قانون تجارت تمامی اطلاعات اعم از مخابرات و مراسلات و صورت حساب های وارده و صادره بایستی در پوشه ای اختصاصی ثبت و ضبط گردد.

دفتر ثبت تجاری

طبق ماده 16 قانون تجارت امور مالیاتی کشور، دفتر ثبت تجاری بدین منظور استفاده می شود که اگر تاجران با تابعیت ایرانی و غیر ایرانی تصمیم به اعمال شغل خود به  شیوه تجاری بکنند موظف به ثبت و تنظیم نام و نشان خود در دفتر ثبت تجاری خواهند بود ولاغیر مرتکب جرم شده و مکلف به پرداخت جریمه نقدی خواهند بود.

پلمپ دفتر تجاری

طبق ماده 6 قانون تجارت امور مالیاتی کشور به غیر از دفتر کپیه و دفتر دارایی تمامیِ دفاتر قبل از این که قلم خوردگی در آن اعمال شود بایستی توسط مامور فرستاده شده از اداره ثبت، امضا شده و ورق های آن نمره نمره و قیطان کشی شده و متصدی آن تمامی صفحات آن دفتر را شمرده و در تمام برگ ها با ذکر تاریخ امضای خود را اعمال نماید. همچنین هر دو سمت قیطان بایستی با مهر سربی وزارت دادگستری کشور منگنه شده و همچنین تمامی اعداد و ارقام باید به صورت حروف نوشته شود.

طبق ماده ماده 2 قانون تجارت امور مالیاتی کشور مکلف می کند که دفتر روزنامه و دفتر کل شرکت های تجاری باید حتما به زبان فارسی نوشته و تحریر شود.

و طبق قانون 11 و 12 قانون تجارت آیین نامه امور مالیات کشور قبل از هرگونه ثبت و تنظیم معامله و مطالبه ای در دفتر روزنامه و دفتر کل بایستی از سوی مامور و نماینده اداره ثبت اسناد، دفتر های فوق امضا و پلمپ رسمی گردد.